Affiliate voorwaarden

De Winkel van Stichting In de Tempel hanteert affiliate voorwaarden die voor internet winkels gebruikelijk zijn. U kunt de voorwaarden downloaden of direct bekijken.

Download: Affiliate Voorwaarden als .pdf bestand

Affiliate voorwaarden van Stichting In de Tempel

versie 11 september 2013

Artikel 1 - Algemeen

1.1 - Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliate partner programma van InDeTempel.nl en zijn daarom van toepassing op iedere ingeschreven, en door InDeTempel.nl als zodanig geaccepteerde, affiliate partner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Artikel 2 - Deelname

2.1 - Deelname

Elke natuurlijk persoon of rechtspersoon kan deelnemer worden van het partner programma van InDeTempel.nl door het online aanmeldingsformulier in te vullen. De partner ontvangt per email een login naam en wachtwoord voor het online administratie systeem. Echter, pas na goedkeuring door InDeTempel.nl worden verkopen geregistreerd en kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op provisie.

2.2 - Beoordeling

Het is ter beoordeling van InDeTempel.nl of en wanneer een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. InDeTempel.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. In de meest voorkomende gevallen zal een aanvraag op werkdagen binnen 24 uur worden beoordeeld.

Artikel 3 - Promotie

3.1 - Algemeen

De affiliate partner mag in reclame-uitingen geen prijzen voor de diensten en producten van InDeTempel.nl vermelden.

3.2 - Toelatingseisen

a. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

b. De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.

c. Deelnemende sites bevatten hoogwaardige inhoud.

3.3 - Websites

Iedere website die deel neemt aan het affiliate partner programma van InDeTempel.nl dient zich te onthouden van:

a. inhoud met erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter;

b. misleiden van derden;

c. schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden;

d. bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten;

e. conflicterende inhoud m.b.t. InDeTempel.nl;

f. inhoud met discriminerend of aanstootgevend karakter.

3.4 - Advertenties

Het plaatsen van advertenties door de affiliate partner is toegestaan in de vorm van banners, tekstlinks, advertorials of offline advertenties. Alle dienen voor plaatsing aan InDeTempel.nl ter beoordeling te worden voorgelegd en mogen pas worden geplaatst na goedkeuring. Door InDeTempel.nl aangeleverd materiaal mag zonder verdere toestemming worden gebruikt.

3.5 - Email

Opname van links naar InDeTempel.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het opt-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

3.6 - Telefonische verkoop

Bij het telefonisch promoten van onze diensten en producten is het door de affiliate partner uitsluitend toegestaan om bedrijven te benaderen met B.V. of N.V. als rechtsvorm. Particulieren, maatschappen, eenmanszaken, CV’s en VOF's mogen alleen worden benaderd nadat de affiliate partner heeft gecontroleerd of de gegevens van deze partij niet zijn opgenomen in het bel-me-niet register (https://www.bel-me-niet.nl). De verantwoordelijkheid voor deze controle ligt volledig bij de affiliate partner.

Artikel 4 - Rechten

4.1 - Auteurs- of merkenrecht

Het is niet toegestaan auteursrechten en/of andere merkrechten te schenden. De affiliate partner zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkenrechten van InDeTempel.nl en die van derden volledig respecteren. Eventuele schade die hieruit voort zou vloeien zal worden verhaald op de overtreder.

4.2 - Intellectuele eigendomsrechten

De affiliate partner heeft gedurende de duur van de overeenkomst het recht (uitsluitend ten behoeve van het partnerschap) om de naam InDeTempel.nl met bijbehorende logo's te gebruiken voor de promotie van producten en diensten van DeMagischeBongerd.nl. Het is niet toegestaan logo's te wijzigen. Niets in het partnerschap strekt tot de overdracht door DeMagischeBongerd.nl van intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook.

Artikel 5 - Programma en vergoeding

5.1 - Affiliate programma

De affiliate partner ontvangt provisie over alle verkopen die tot stand komen via een link naar InDeTempel.nl vanaf de website of nieuwsbrief (e-mail) van de affiliate partner. Andere door de affiliate genomen inspanning, mits DeMagischeBongerd.nl daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven, kunnen onder aanvullende schriftelijke afspraken ook tot provisie leiden.

5.2 - Provisie

InDeTempel.nl is haar affiliate partners geen vaste (maandelijkse) vergoeding verschuldigd voor de uitvoering van (vrijblijvende) advertentie werkzaamheden. Provisie ontstaat op basis van het “no win no fee” systeem. Het affiliate partner programma van InDeTempel.nl betaalt 10% provisie over de netto omzet van product (en) die op onze site zijn gekocht door middel van directe verwijzingen. We betalen geen provisie over BTW of verzendkosten.

Hier aan toevoegen: geen provisie als product geretourneerd wordt.

5.3 - Door affiliate gemaakte kosten

Alle kosten voor het verwerven van potentiële klanten voor InDeTempel.nl zijn voor rekening van de affiliate partner.

5.4 - Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in acht neming van artikel 3. De affiliate verplicht zich om op verzoek van InDeTempel.nl deze links binnen 24 uur te verwijderen.

5.5 - Metingen

De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van InDeTempel.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van InDeTempel.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

5.6 - Cookie

De affiliate partner geeft toestemming aan InDeTempel.nl om de affiliate-ID in een cookie op zijn computer(s) te plaatsen.

Artikel 6 - Betalingen

6.1 - Betalingen

Uitbetaling geschiedt uiterlijk 30 dagen na het genereren van de verkoop met in acht neming van artikel 6.4.

6.2 - Rekeningnummers

Uitbetalingen geschieden via bank overschrijving.

6.3 - Factuur

Van iedere betaling ontvangt de affiliate partner een digitale factuur.

6.4 - Uitbetaling

a. Uitbetaling van tegoeden geschiedt pas nadat DeMagischeBongerd.nl de betaling heeft ontvangen voor geleverde producten en diensten. Provisie op geretourneerde goederen wordt in mindering gebracht op het tegoed van de affiliate.

b. Uitbetaling vindt 1x per maand plaats voor bedragen boven Eur 15,-. Kleinere bedragen schuiven door naar de volgende maand. Echter, 1x per 3 maanden worden ook kleinere bedragen dan Eur 15,- uitbetaald.

c. Maximaal 15% van de provisie wordt gereserveerd gedurende 2 maanden als een borg voor retouren.

Artikel 7 - Beëindiging overeenkomst

7.1 - Beëindiging overeenkomst

InDeTempel.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het InDeTempel.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te beëindigen.

7.2 - Uitsluiting

Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

7.3 - Links en toegang

Indien de affiliate-overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd worden de link(s) per direct verbroken en zal de toegang van Affiliate tot de database van InDeTempel.nl worden geblokkeerd.

Artikel 8 - Wijzigingen

8.1 - Voorwaarden

InDeTempel.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

8.2 - Aanvaarden wijzigingen

De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen van de voorwaarden geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 9

9 .1- Schade

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het InDeTempel.nl affiliate programma zal door InDeTempel.nl op de overtreder worden verhaald.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 - Aansprakelijkheid

InDeTempel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

10.2 - Aansprakelijkheid affiliates

DeMagischeBongerd.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die voortvloeien als gevolg van onrechtmatig handelen van de affiliate partner.

Artikel 11

11.1 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten door en met InDeTempel.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.

Contactgegevens Stichting In de Tempel

idtshop@InDeTempel.nl

Michiel H. van Hoorn

06 5062 3544